ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม "ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" วิทยากรโดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้อำนวยการบริหาร United Analyst and Engineering Consultant co, Ltd. ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร