พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมในพิธี ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ขอบคุณภาพข่าว https\://mahidol.ac.th/th/2019/katin62/

1
2
3
4
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร