สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019 หัวข้อ “A Brighter Future for Occupational Hygiene in Asia” รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธ์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Doo Yong Park President of KOSHA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Decade of Occupational Hygiene in Asia” ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร