แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : UHC and HIV in Thailand

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก Alliance Myanmar, Myanmar ประเทศเมียนมา พร้อมเป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Universal Health Coverage and HIV Achievements in Thailand" ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร