ปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ รุ่นที่ 3

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นการอบรมวันสุดท้ายของโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยในวันนี้วิทยากรผู้สอนจัดให้มีกิจกรรม การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงของแต่ละภาคของไทย การเล่นเกมสร้างความสามัคคี และถ่ายภาพร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและประทับใจ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร