คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม Run Da Der

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งด้วยกัน RUN DA DER ก้าวนี้เพื่อโรงพยาบาลสูงเนิน การวิ่งการกุศลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสูงเนิน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หน้าโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร