ออกตรวจสุขภาพกับบริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 129 คน ณ บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร