เลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลงณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร