Welcome Reception

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในการประชุมนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 จัดให้มีกิจกรรม Welcome Reception เป็นงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกภาคีเครือข่าย APACPH ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน โดยมี Professor Dr. Masamine Jimba Former President APACPH ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ การ์เด้นส์ ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายในงาน มีการแสดง “โขน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีรำวง และมีกิจกรรมแจกรางวัลแก่ผู้โชคดีภายในงาน ทั้งนี้ "Welcome Reception" งานเลี้ยงหลังการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในการสร้างความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญให้ผลักดันงานด้านต่าง ๆของงานสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร