ประชุมความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Professor Hui Wang Dean of School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (SJTU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ A+ จากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน 100 อันดับแรกตาม การจัดอันดับโดย QS World ranking โดยทั้งสองภาคีมีข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและ SJTU โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และแผนงานการจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร