อบรม : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ (ทางเคมี)

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ (ทางเคมี)" ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Method Validation (การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานโดย : งานบริหารเครื่องมือกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร