โครงการตลาดนัดสุขภาพ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด "โครงการตลาดนัดสุขภาพ" ที่จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภายในงานมีการนำชมโปสเตอร์ นำชมบูธนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 3 บูธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน และกิจกรรม ถาม-ตอบ ปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมแจกของรางวัลมากมาย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการฯ จำนวนมาก ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร