อบรมระยะสั้น : Thai Public Health System and Culture

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี และอาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "Thai Public Health System and Culture" แก่นักศึกษาจาก West China School of Public Health, Sichuan University, China สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Thai Public Health System and Culture" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร