ประชุมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุข

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr.Abdul Wahed Wasiq อธิการบดี มหาวิทยาลัยกันดาฮาร์ ประเทศอัฟกานิสถาน (Kandahar University, Afghanistan) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ด้านสาธารณสุข และ งานวิจัยด้านสาธารณสุข ณ ห้องที่ปรึกษา ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร