ร่วมบรรยายหัวข้อ "Thai Traditional Medicine"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Thai Traditional Medicine" ในการอบรมระยะสั้น "Thai Public Health System and Culture" แก่นักศึกษาจาก West China School of Public Health, Sichuan University, China สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร