ร่วมการประชุมและนิทรรศการ QS-APPLE

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมและนิทรรศการ QS-APPLE ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ QS-APPLE International Academic Advisor Committee และเป็นประธานการประชุมหัวข้อ "Building a University Brand" ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

1
2
3
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร