พิธีปิดการอบรม "Thai Public Health System and Culture"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Thai Public Health System and Culture" โดยรับฟังและให้คำแนะนำหลังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสาธารณสุข การเรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562 ของนักศึกษาจาก West China School of Public Health, Sichuan University, China สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น ประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร