อาจารย์ได้รับรางวัลจาก“มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ นายแพทย์ปูม มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน "SkinDx" ประเภท Poster presentation (การบริการสุขภาพ) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในวันมหกรรม งาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบรางวัลแทน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร