PA-Visit ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร