PA-Visit ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาคให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร