PA-Visit ภาควิชาระบาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์

1
2
3
4
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร