PA-Visit ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร