PA-Visit ภาควิชาอนามัยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

1
2
3
4
5
6
7
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร