หารือทางวิชาการด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Thomas Murphy ที่เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร