พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร