เตรียมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม และในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ชี้แจงการเตรียมการ การดำเนินการฝึกปฏิบัติงาน แก่นักศึกษาที่จะต้องออกฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร