PA-Visit ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร