PA-Visit ภาควิชาชีวสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาค ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร