โครงการอบรม เรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน"

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" วิทยากรโดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จาก JOBTOPGUN และ เรื่อง "เทคนิคการสมัครงาน ค้นหาตัวตนให้เจอในสิ่งที่ใช้ สิ่งที่ชอบ" โดยทีมวิทยากรจาก TEACH FOR THAILAND โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร