ศึกษาดูงานวิชาการด้านสาธารณสุข

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากThe Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าศึกษาดูงานวิชาการด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร