รับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ด้านระบาดวิทยาของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง Ms.Zorica Loncar, Student Exchange Program, Master's Programme in Global Health at Gothenburg University นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร