รับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับฟัง Mr. Xiao Jun Liu นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร