งาน"สานสัมพันธ์มิตรภาพ งามวิลาศประเพณีไทยสู่นานาชาติ"

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “สานสัมพันธ์มิตรภาพ งามวิลาศประเพณีไทยสู่นานาชาติ" เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ ได้เพิ่มทักษะการสื่อสาร และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ภายในงาน จัดเป็นงานเลี้ยงอาหารไทย (ขันโตก) มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ, การประกวดร้องเพลง, การประกวดการแต่งกาย และแจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร