ประชุมเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการทำงานภายหลังเกษียณแก่อาจารย์อาวุโส

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมมอบของที่ระลึก ในการประชุม "ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ โดยมี ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาไทย สังกัดภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร