อบรม : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ SPOC / แบบ MOOC ประจำปี 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ประจำปี 2562 วิทยากรโดย นายศรายุทธ ชูพันธุ์ นายนพพร ฉิมสาคร นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล จากงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทีมบริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดสมุทรปราการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร