ตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 3 สมุทรปราการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 3 สมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 3 สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร