ศึกษาดูงานในหัวข้อ "Public Health/Hospital Management"

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการศึกษาดูงาน หัวข้อ "Public Health/Hospital Management" ให้แก่ Executive Leadership Indian Officials จาก School of Public Health, Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), India ประเทศอินเดีย

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Executive Leadership Indian Officials พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาดูงานหัวข้อ "Public Health/Hospital Management" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร