พิธีปิด : ศึกษาดูงาน หัวข้อ "Public Health/Hospital Management"

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาดูงาน หัวข้อ "Public Health/Hospital Management" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ Executive Leadership Indian Officials จาก School of Public Health, Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), India ประเทศอินเดีย โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมในพิธีปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร