ตรวจสุขภาพ ณ บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 84 ราย ณ บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร