อาจารย์และศิษย์เก่ารับโล่เกียรติคุณโครงการ "คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 22 ธันวาคม 2562

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณโครงการ "คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา จารุพูนผล ประธานมูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัล 160 คนจากทั่วประเทศหลากหลายสาขาอาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธีระ รามสูต อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร