ตรวจสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 124 ราย ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร