ร่วมพิธีตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน บุคลากรคณะทันตแพยทศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร