รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรักษาการแทนอธิการบดี ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงาน ในการนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลงานที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA ส่วนงาน) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร