ออกตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย

วันที่ 6 มกราคม 2563

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้นประมาณ 165 คน ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร