ออกตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย

วันที่ 6 มกราคม 2563

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีจำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้นประมาณ 165 คน ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร