ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2563

หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีทีมแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ให้บริการอย่างเต็มความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร