พบนักศึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

วันที่ 8 มกราคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ในการนี้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร