รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย1.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย2.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย5.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย6.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย7.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย8.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย9.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย10.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย11.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย12.jpgรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย13.jpg