งานแสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง" ประจำปี 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแสดงความยินดี อาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 และ อาจารย์ตัวอย่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น คณบดีมอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็น “อาจารย์ตัวอย่าง” ของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 และ “อาจารย์ตัวอย่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ภายในงานมีทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

Creator: ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

งานแสดงความยินดี37
งานแสดงความยินดี1
งานแสดงความยินดี2
งานแสดงความยินดี3
งานแสดงความยินดี4
งานแสดงความยินดี5
งานแสดงความยินดี6
งานแสดงความยินดี7
งานแสดงความยินดี8
งานแสดงความยินดี9
งานแสดงความยินดี10
งานแสดงความยินดี11
งานแสดงความยินดี12
งานแสดงความยินดี13
งานแสดงความยินดี14
งานแสดงความยินดี15
งานแสดงความยินดี16
งานแสดงความยินดี17
งานแสดงความยินดี18
งานแสดงความยินดี19
งานแสดงความยินดี20
งานแสดงความยินดี21
งานแสดงความยินดี22
งานแสดงความยินดี23
งานแสดงความยินดี24
งานแสดงความยินดี25
งานแสดงความยินดี26
งานแสดงความยินดี27
งานแสดงความยินดี28
งานแสดงความยินดี29
งานแสดงความยินดี30
งานแสดงความยินดี31
งานแสดงความยินดี32
งานแสดงความยินดี33
งานแสดงความยินดี34
งานแสดงความยินดี35
งานแสดงความยินดี36
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10