ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Enhancing Thai's Life Expectancy"
วันที่ 23 เมษายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง Enhancing Thai’s Life Expectancy-the Role of Emergency Personnel on PM 2.5 Response ในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2020) : in the distancing society, let stay connected” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 โดยมีแพทย์ พยาบาล และ นักเวชศาสตร์ฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมประชุมและร่วมรับฟังเพื่อความรู้ที่มีประโยชน์ทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
ร่วมบรรยาย1
ร่วมบรรยาย2
ร่วมบรรยาย3
ร่วมบรรยาย4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10